Webshop / Reklamtion

Reklamtion

Transportskade.
Det er meget vigtigt, at du kontrollerer, at forsendelsen ikke er beskadiget ved modtagelse. Ved kvittering for modtagelse tilkendegiver du samtidigt, at varen var uden skader og mangler, og derved bortfalder vores forsikring på forsendelsen. Hvis der er den mindste skade på emballagen, skal du på stedet gøre indsigelse overfor transportøren.

Ved synlige fragtskader på emballagen skal du anmode transportøren om, at du undersøger forsendelsens indhold for fragtskader med det samme. Hvis transportøren mod forventning ikke vil tillade det, kan du enden afvise forsendelsen eller notere" modtaget med forbehold for fejl og mangler" på fragtbrevet, hvis du vurderer at indholdet stadig kan være i god stand. Såfremt varen er beskadiget skal du kontakte os samme dag. - bruunsatelier@gmail.com/ 6092 8650

Fortrydelses/returret. 
Vi yder ifølge forbrugeraftalelovens § 17 en 14 dages fortrydelsesret på varer. Modtagne varer skal returneres i  samme mængde. Varerne returneres sammen med følgesedlen. Retur-/fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, hvor du har modtaget varen og varene skal være retur ved os inden 14 dage efter du har fortrudt dit købe.

Varer kan returneres direkte til os. Ved fortrydelse skal du selv afholde alle udgiften for forsendelse tilbage til os, Ved benyttelse af fortrydelsesretten vil der ske en elektronisk tilbageførsel af pengene. Ved en elektronisk tilbageførelse kan der gå op til 5 dage før modtagelse. Tilbagelevering sker for købers regning og risiko.

Hvis varens værdi er forringet, fx skadet eller bærer præg af at have været brugt vil der blive tilbagebetalt et beløb svarende til varens salgsværdig.

Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav, og vi afhenter ikke pakker, der er sendt uden omdeling.

Uafhentede ordrer.
Uafhentede order krediteres ikke for fragtudgiften. Har du opnået fri fragt på uafhentede ordre, vil din tilbagebetalingen være eksklusiv den reelle fragtudgift, samt ekspeditionsgebyr der dækker vores administrative udgifter, på kr. 79,00.

Reklamationsret.
I overensstemmelse med købelovens regler ydes du som forbruger 24 måneders reklamationsret på alle varer.
For varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare.
Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du snarest muligt og inden for rimelig tid kontakte Webshoppen og forklare, hvori fejlen eller manglen består. Webshop vil derefter håndtere din reklamation
Lider varen af en fejl eller mangel, vil vi søge at afhjælpe denne eller alternativt foretage omlevering.
 
Transport Damage.  
It is very important that you verify that the consignment is damaged upon receipt. Upon issuance of a receipt, you signify the same time that the product was no damage and defects, and will invalidate our insurance on the shipment. If there is any damage to the packaging, you instead make objections to the carrier.
 
When visible shipping damage to the carton you should ask the carrier that you examine the shipment of cargo damage immediately. If the carrier against all expectations, will not allow it, you can end or reject the consignment note "received with reservations defects" on the waybill, if you believe that the contents can still be in good condition.
If the goods are damaged, contact us on the same day. - Bruunsatelier@gmail.com / 6092 8650.
 
The withdrawal / return policy.  
We provide, according to the Consumer Contracts Act § 17 a 14-day return on items. Incoming goods should be returned in the same quantity. Goods returned along with the delivery note. Return / withdrawal runs from the date on which you received the goods and commodities must be returned to us within 14 days after you regret your purchase.  Items can be returned directly to us.
 
Upon cancellation, you must bear all the cost for shipping back to us, when continuous withdrawal there will be an electronic return of money. When an electronic back transfer can take up to 5 days before the reception. Restitution is the buyer's risk and expense.  
 
If the product is impaired, for example, damaged or show evidence of having been used will be refunded an amount equal to the sales worthy.  
 
We do not receive packages sent by fax. COD, and we pick up no packets are sent without delivery.
 
Unclaimed orders.  
Unclaimed order is not credited for freight costs. Did you achieve free shipping on unclaimed order, your payment shall be exclusive of the actual shipping cost and handling fee covers our administrative expenses of kr. 79.00.
 
Warranty.  
In accordance with the purchase Act granted you as a consumer 24 months warranty on all products.  For products with limited lifetime warranty is your only limited to the shelf-life that is normal for the product concerned.  If you discover a defect in a purchased item, you must as soon as possible and within a reasonable time, contact the web shop and explain the fault or defect. Webshop will then handle your complaint  If the goods of a defect, we will seek to remedy this. 

Transportschaden.
Es ist sehr wichtig daß Sie kontrollieren, daß die Sendung bei dem Empfang nicht beschädigt ist. Bei Quittung des Empfangs, geben Sie gleichzeitig bekannt, daß die Ware ohne Schäden und Mängel war und dadurch entfällt unsere Versicherung auf den Versand. Falls der kleinste Schaden auf der Verpackung ist, so müssen Sie auf der Stelle Einspruch gegenüber den Transporteur erheben.

Bei erkennbaren Frachtschäden auf der Verpackung, dann müssen Sie den Transporteur darum bitten, daß Sie sofort den Versandinhalt auf Frachtschäden untersuchen. Falls der Transporteur wider Erwartung, das nicht zulässt, so können Sie entweder die Sendung abweisen oder auf dem Frachtbrief notieren" mit Vorbehalt auf Fehler und Mängel in Empfang genommen", wenn Sie einschätzen daß der Inhalt immer noch im guten Zustand ist. Sofern die Ware beschädigt ist, so müssen Sie uns noch am selben Tag kontaktieren. bruunsatelier@gmail.com/ 6092 8650

Rücktritts-/Rückgaberecht.
Laut § 17 im Verbraucherschutzgesetz geben wir einen 14-tägigen Rücktrittsrecht auf Waren. In Empfang genommene Waren müssen in der gleichen Menge zurück geschickt werden. Die Waren werden zusammen mit dem Lieferschein zurück geschickt. Das Rücktritts-/Rückgaberecht gilt von dem Zeitpunkt ab, wo Sie die Ware empfangen haben und die Waren müssen an uns, innerhalb von 14 Tagen, zurück geschickt werden, nachdem Sie Ihren Kauf bereut haben.

Waren können direkt an uns zurück geschickt werden. Bei Rücktritt müssen Sie selbst alle Kosten für die Rücksendung an uns tragen. Bei Ingebrauchnahme des Rücktrittrechts, wird eine elektronische Rückzahlung des Geldes vorgenommen. Bei einer elektronischen Rückzahlung kann bis zu 5 Tage bis zum Empfang der Zahlung gehen. Rücksendung geschieht auf Kosten und Risiko des Käufers.

Falls der Warenwert durch z.B. Schaden vermindert worden ist oder durch Gebrauch geprägt ist, wird ein Betrag, der dem Verkaufswert der Ware entspricht, zurück bezahlt.

Wir nehmen keine Pakete entgegen, die per Nachname geschickt worden sind und wir holen keine Pakete ab.

Unabgeholte Aufträge.
Unabgeholte Aufträge werden nicht für die Frachtkosten gut geschrieben. Wenn Sie freie Fracht auf unabgeholte Aufträge erzielt haben, dann wird Ihre Rückzahlung der Betrag exklusiv den rellen Frachtkosten sein.

Reklamationsrecht.
In Übereinstimmung mit den Regeln im Handelsgesetz, wird Ihnen als Verbraucher ein 24 monatiges Reklamationsrecht auf alle Waren gewährt.
Für Waren mit begrenzter Lebensdauer, ist Ihr Reklamationsrecht aber auf die Haltbarkeitsperiode, die für die betreffende Ware normal ist, begrenzt.
Entdecken Sie einen Fehler oder Mangel bei einer gekauften Ware, dann müssen Sie so bald wie möglich oder innerhalb angemessener Zeit den Webshop kontaktieren und erklären worin der Fehler oder Mangel besteht. Webshop wird danach Ihre Reklamation bearbeiten. 
Hat die Ware einen Fehler oder Mangel, werden wir versuchen diesen zu beheben oder alternativ eine Neulieferung vornehmen.

 
Bruuns Atelier | CVR: 26260167 | Havnegade 2, 9370 Hals - Denmark | Tlf.: 6092 8650 | bruunsatelier@gmail.com